Prodej elektřiny z FVE: Jak začít a vydělávat

Prodej přebytků elektřiny z fotovoltaické elektrárny může být dobrým způsobem, jak profitovat z vlastní výroby elektřiny a zároveň možnost jak se vyhnout přetokům do sítě. Ale jak začít, co k tomu budete potřebovat a jak maximalizovat zisky? Zjistěte, jaké podmínky musíte splňovat a jaké jsou výkupní ceny elektřiny z FVE.

Proč začít s prodejem elektřiny z fotovoltaiky?

Prodej elektřiny z FVE (fotovoltaických elektráren) do sítě nabízí majitelům mnoho výhod a důvodů:

Ekonomické benefity

Prodej elektřiny z FVE do sítě může výrazně snížit návratnost počáteční investice do fotovoltaické elektrárny. Pokud je FVE dimenzována tak, aby vyprodukovala více elektřiny, než spotřebujete, můžete prodávat pouze přebytky. Tímto způsobem může majitel FVE generovat finanční příjmy, které mohou pomoci pokrýt náklady na pořízení a instalaci solárních panelů.

Podpora udržitelné energetiky

Prodej elektřiny z fotovoltaiky podporuje rozvoj udržitelné energetiky a snižuje závislost na tradičních, omezených zdrojích energie. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie, jako je solární energie, je klíčovým krokem k dosažení energetické nezávislosti a udržitelnosti. Čím více domácností a podniků se zapojí do výroby a prodeje elektřiny z FVE, tím větší je celkový přínos pro udržitelnost energetického sektoru.

Řešení přetoků z FVE

Fotovoltaické elektrárny jsou schopny produkovat elektřinu nad rámec spotřeby a pokud nelze tento nadbytek akumulovat do baterií, mohou vznikat tzv. přetoky do sítě (nadbytečná elektřina je zdarma odesílána do distribuční sítě). Přetoky do sítě jsou obvykle omezeny stanovenými kvótami, ale díky prodeji elektřiny se majitelé fotovoltaických elektráren vyhýbají potenciálním pokutám za překročení stanovených limitů.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Jak začít a co je k tomu potřeba?

Abyste mohli začít s prodejem zelené elektřiny z vaší FVE, budete muset podstoupit několik následujících kroků:

1. Legislativní požadavky a povinnosti

Pokud se chystáte provozovat fotovoltaickou elektrárnu s výkonem nad 10 kW, budete považováni za podnikatele v energetice a musíte splnit následující požadavky:
 
 1. Energetická licence: Provozovatelé fotovoltaických elektráren s výkonem nad 10 kW musí získat energetickou licenci, kterou vydává Energetický regulační úřad (ERU).

 2. Živnostenské oprávnění: Ještě před zahájením prodeje elektřiny je nutné získat živnostenské oprávnění.

 3. Daňové povinnosti: Majitelé fotovoltaických elektráren s výkonem nad 10 kW mají povinnost danit výnosy z prodeje elektřiny. V tomto případě je vhodné spolupracovat s daňovým poradcem.

 4. Výrobní EAN: Abyste mohli legálně prodávat elektřinu, musí vám provozovatel distribuční soustavy (ČEZ distribuce nebo EG.D) přidělit výrobní EAN kód. Tento kód vám umožní identifikovat vámi vyrobenou elektřinu a prodejnímu partnerovi přiřadit správné údaje pro fakturaci a evidenci.

Pro FVE s výkonem pod 10 kW, platí tyto výjimky:

 • Nemusíte žádat o energetickou licenci ani živnostenské oprávnění. To usnadňuje proces založení a provozování menších FVE.

 • Pokud vaše příjmy z prodeje elektřiny nepřesáhnou 30 000 Kč ročně, nebudete povinni danit své příjmy.

2. Výběr vhodného obchodníka

Při zahájení prodeje elektřiny je klíčové najít spolehlivého obchodníka/odběratele elektřiny, který nabídne férové podmínky a výhodnou cenu. V této fázi je důležité zohlednit několik faktorů:

 1. Transparentní smluvní podmínky: Při jednání s potenciálním odběratelem dbejte na to, aby smluvní podmínky byly jasně a srozumitelně definovány. Zkuste se vyhnout skrytým poplatkům nebo nejasným ustanovením, která by mohla vést k nepříjemným překvapením v budoucnu.

 2. Cenové modely: Odběratelé elektřiny mohou nabízet dvě základní varianty cen – pevné ceny a spotové ceny.

 • Pevné ceny nabízejí stabilní a jasně stanovenou výši ceny elektřiny po celou dobu trvání smlouvy. Můžete získat například 3 Kč/kWh. Tento model je ideální pro ty, kteří preferují jistotu a nemohou si dovolit riziko kolísání cen na trhu. Díky pevným cenám si můžete lépe naplánovat své náklady a rozpočet.

 • Spotové ceny jsou vázány na aktuální cenu elektřiny na trhu. Ceny se mohou měnit v závislosti na sezóně, nabídce a poptávce a dalších faktorech. Tento cenový model může být atraktivní pro ty, kteří jsou ochotni přijmout riziko a sledovat trh.

Více informací o cenách zjistíte v našem článku o výkupní ceně elektřiny z FVE.

Optimalizace výkonu FVE pro maximalizaci zisků

Optimalizace výkonu solárních elektráren je klíčovým faktorem pro úspěšný prodej elektřiny z FVE a maximalizaci zisků. Během období s nižším slunečním zářením nebo nepředvídatelnými klimatickými podmínkami je důležité zajistit nepřetržitý a stabilní výkon fotovoltaického zařízení. Toho lze dosáhnout různými způsoby:

Údržba zařízení

Pravidelná údržba fotovoltaických panelů, měniče a dalších klíčových komponentů je nezbytná pro udržení optimálního výkonu FVE. Odstranění nečistot a prachu z povrchu panelů a kontrola funkčnosti elektronických součástí jsou základními opatřeními pro zajištění efektivního fungování systému.

Správné umístění solárních panelů

Správné umístění solárních panelů je klíčové pro dosažení maximálního slunečního záření během dne. Analyzování slunečního osvitu v různých časech roku a natočení panelů pod optimálním úhlem může zvýšit jejich výkon až o 30 %. Dále je vhodné minimalizovat stínění panelů, například od blízkých stromů nebo budov.

Využití optimizérů

Optimizéry jsou zařízení, která jsou umístěna na jednotlivých solárních panelech a umožňují individuální sledování a optimalizaci výkonu každého panelu. To znamená, že pokud jeden panel je zastíněn nebo má jiný problém, ostatní panely nejsou ovlivněny a produkuje se maximum elektřiny. Použití optimizérů může zvýšit celkový výkon FVE a zlepšit efektivitu systému.

Často kladené otázky

Prvním krokem je stanovení vaší spotřeby elektřiny a provádění studie lokality, abyste zjistili, zda je vaše lokalita vhodná pro FVE. Poté spočítejte náklady na instalaci FVE a odhadněte si dobu návratnosti investice. Uzavřete smlouvu s dodavatelem elektřiny a budete připraveni začít prodávat elektřinu do sítě.

V Česku existují některé podpůrné programy pro FVE:

 1. Feed-in Tarif: Zákazníci mohou prodávat přebytky elektřiny do sítě za garantovanou cenu.

 2. Dotace na instalaci: V rámci programu Nová zelená úsporám jsou poskytovány dotace na nákup a instalaci FVE.

 3. Slevy na daních: Některé výdaje související s FVE jsou daňově uznatelné.

Optimální výkon a velikost FVE pro vaši domácnost závisí na vaší spotřebě elektřiny a na dostupné ploše pro instalaci panelů. Zde jsou některé kroky, které můžete učinit pro výběr správné velikosti FVE:

Zjistěte průměrnou měsíční spotřebu elektřiny vaší domácnosti v kilowatthodinách (kWh). Dále prověřte sluneční expozici vaší lokality a určete, kolik slunečního záření dostává váš dům. Zvažte, kolik plochy střechy můžete věnovat instalaci solárních panelů. Není také od věci zvolit vysoce kvalitní a účinné solární panely. Můžete také požádat odborníka o radu, aby vám pomohl určit optimální výkon a velikost FVE pro vaši konkrétní domácnost.

Doba návratnosti investice do FVE se liší v závislosti na různých faktorech, ale obvykle se pohybuje mezi 9 a 12 lety.

Důležitými faktory, které ovlivňují dobu návratnosti, jsou:

 • Náklady na instalaci FVE – vyšší náklady obvykle prodlužují dobu návratnosti.
 • Výkon FVE – vyšší výkon znamená více vyrobené elektřiny a rychlejší návratnost.
 • Cena elektřiny – vyšší prodejní cena elektřiny z FVE zvyšuje příjmy a tím i rychlost návratnosti.
 • Podpůrné programy – dotace, slevy a bonusy snižují náklady na instalaci a ovlivňují tak dobu návratnosti.
 • Úspory na elektřině – snížení celkových výdajů na elektřinu může rovněž urychlit zisk z prodeje elektřiny z FVE.

Zvolení spotových cen nabízí možnost využít vysoké ceny elektřiny ve špičkové poptávce, ale s fluktuací cen. Fixní ceny zajišťují stabilní příjmy, ale bez možnosti těžit z růstu cen. Vyberte podle osobních preferencí a tolerance k riziku. Spotové ceny pro větší možný zisk, fixní pro jistotu. Porovnejte nabídky dodavatelů před uzavřením smlouvy.

Na této stránce