Kotlíková dotace 2024: Dotace na výměnu kotle

Uvažujete o modernizaci vašeho topného systému? Staré kotle a kamna na pevná paliva nejenže zvyšují vaše výdaje na energie a vyžadují častější údržbu, ale mohou také představovat riziko porušení aktuálních právních předpisů týkajících se emisí. To vše přináší nepříjemné starosti a zbytečné náklady. Naštěstí existuje řešení, které vám pomůže přejít na ekologičtější a efektivnější způsob vytápění. Díky kotlíkové dotaci můžete získat až 180 000 Kč na pořízení nového zdroje tepla.

Co je kotlíková dotace?

Kotlíková dotace je dotační program Ministerstva životního prostředí. Tento program je určený pro majitele rodinných a bytových domů, kterým umožňuje získat dotaci na výměnu starých, neefektivních a neekologických kotlů za nové, ekologické zdroje tepla. Cílem je snížení znečištění ovzduší a podpora přechodu na čistší formy vytápění.

Víte, že emisní třída kotle je napsaná na jeho štítku nejčastěji ze zadní strany? Pokud je kotel vyrobený před rokem 2000, nemá emisní třídu a tedy je považován automaticky za nezpůsobilý pro provoz, tedy podpořený na výměnu v rámci dotace.

Dotaci nelze využít, pokud již byl dům (či bytová jednotka) podpořen z jiných vládních dotačních programů na úsporu energií včetně programu NZÚ Novostavba.

V rámci kotlíkové dotace pro rok 2024 je možné získat finance na pořízení nových topných zařízení, která nahradí staré kotle nesplňující emisní třídy 3, 4 nebo 5. Finanční podpora zahrnuje širokou škálu výdajů, včetně stavebních prací, nákupu zařízení a služeb spojených s instalací nového systému vytápění, a to i na nutnou projektovou dokumentaci.

Podporované typy topných systémů v rámci programu zahrnují:

 • Kotle na biomasu s ručním podáváním paliva: Tyto kotle musí splňovat minimální energetickou třídu A+ a parametry stanovené nařízením Komise EU č. 2015/1189, což zahrnuje akumulační nádrže pro efektivnější využití vyprodukovaného tepla.

 • Kotle na biomasu se samočinným podáváním paliva: I zde se požaduje splnění minimální energetické třídy A+ podle nařízení Komise EU č. 2015/1189, což znamená vyšší účinnost a snížení emisí oproti starším modelům.

 • Elektrická a plynová tepelná čerpadla: Tato zařízení musí dosahovat minimální energetické třídy A+ a splňovat kritéria stanovená nařízením Komise EU č. 813/2013, čímž se zajišťuje jejich vysoká účinnost a nízký dopad na životní prostředí.

Na rozdíl od těchto podporovaných typů zařízení nejsou v rámci Kotlíkové dotace podporována tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch.

Kolik peněz můžete v rámci kotlíkové dotace získat?
Typ zdroje tepla% způsobilých výdajůVýše dotace
Tepelné čerpadloaž 95 %180 000 Kč
Kotel na biomasu s ruční dodávkou palivaaž 95 %130 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou palivaaž 95 %130 000 Kč

Způsobilé výdaje: Na co lze dotaci využít?

Způsobilé výdaje představují širokou škálu nákladů, které jsou přímo spojené s nákupem, instalací a uvedením do provozu ekologických topných systémů. Tyto výdaje musí být nezbytné pro realizaci projektu a musí přímo souviset s cíli programu – přechodem na čistší a efektivnější způsoby vytápění. Způsobilé výdaje zahrnují:

 • Realizační a instalační práce: Pod tuto kategorii spadají veškeré práce a služby nutné pro instalaci nových topných systémů. To zahrnuje přípravné stavební úpravy pro umístění technologie a samotnou montáž, jako jsou tepelná čerpadla nebo kotle na biomasu, a také nezbytné úpravy pro jejich správné fungování.
 • Technická zařízení a komponenty: Zahrnuje nákup a montáž klíčových komponentů nového topného systému. Tato kategorie pokrývá nákup tepelných čerpadel, kotlů na biomasu, solárních termálních systémů a dalšího příslušenství jako jsou akumulační nádrže či kombinované bojlery, které jsou nezbytné pro efektivní vytápění.
 • Optimalizace topné soustavy: Odkazuje na náklady spojené s modernizací existující topné soustavy tak, aby byla kompatibilní s nově instalovaným zdrojem tepla. To může zahrnovat aktualizace radiátorů, instalaci podlahového vytápění a další úpravy zvýšení účinnosti celého systému.
 • Kontrolní a ověřovací činnosti: Pokrývá náklady na nezbytné kontroly, testy a certifikace, které dokazují, že nový topný systém splňuje všechny stanovené technické a bezpečnostní normy. To zahrnuje ověření emisních limitů a energetické účinnosti nového zařízení.
 • Projektová dokumentace a administrativa: Tato kategorie zahrnuje náklady na vytvoření technické studie, projektové dokumentace a další administrativní náklady spojené s realizací projektu. Tyto náklady jsou nezbytné pro zajištění hladkého průběhu projektu od jeho začátku až po finální realizaci.
Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Jak a kde podat žádost?

Žádosti o dotaci z programu Kotlíkové dotace se podávají přímo na příslušném krajském úřadě, ve kterém se nachází nemovitost určená k modernizaci topného systému. Každý kraj má specifické termíny pro podávání žádostí a může upravit postup podle lokálních potřeb a kapacit. Doporučujeme navštívit oficiální webové stránky vašeho kraje nebo přímo kontaktovat krajský úřad: Kontakty na krajské úřady

Jaké doklady musíte doložit?

 • formulář žádosti o podporu,
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně,
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení,
 • doklady prokazující že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí,
 • písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu,
 • písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření,
 • další přílohy definované příslušným krajem.

Po úspěšné realizaci projektu je nezbytné doložit řadu dokumentů:

 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy),
 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla,
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu,
 • protokol o revizi spalinové cesty podle vyhlášky č. 34/2016, o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj),
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou,
 • případně další doklad, který stanoví příslušný kraj.

Kdo může požádat o kotlíkovou dotaci?

O možnost získat kotlíkovou dotaci mohou požádat výhradně vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí. Pod tuto kategorii spadají rodinné domy, bytové jednotky v bytových domech, nebo trvale obývané rekreační objekty.

Aby byl žadatel způsobilý pro získání této dotace, musí spolu s všemi členy jeho domácnosti ke dni podání žádosti pobírat starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Alternativně, pokud žadatel nebo jakýkoliv člen jeho domácnosti v období od 1. ledna 2022 do dne podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení, rovněž splňuje podmínky pro podání žádosti o dotaci.

Na této stránce