Nová zelená úsporám Light 2023 - dotace na zateplení

Přemýšlíte nad výměnou kotel či kamen? Pokud máte nevyhovující zdroj tepelné energie, stojí vás to více peněz, často i času, ale také můžete porušovat zákon v případě jeho využívání. Proto doporučujeme využít výhodné dotace, které nabízí vládní program Nová zelená úsporám 2023 ve výši až 180 000 Kč!

Nová zelená úsporám je vládní program, který navazuje na předchozí dotační programy a nabízí alokaci min. 39 miliard Kč. Aktuální program byl spuštěn 21. září 2021 a je v tuto chvíli AKTIVNÍ!

POZOR: Všechny kotle 1. a 2. emisní třídy či vyrobené před rokem 2000 bude zakázané provozovat po 1. září 2024! S výměnou kotle tedy doporučujeme neváhat.

Kotlíková dotace: výměna starého tepelného zdroje za moderní

Podpora je určená na nákup a instalaci nového hlavního zdroje tepla v rodinném či řadovém domě. Dotaci lze rozšířit také na přípravu teplné vody a zapojení do otopné soustavy, případně kombinovat s dalšími dotačními programy v rámci Nové zelené úsporám a dosáhnout na více dotací a získat také kombinační bonusy!

Dotaci lze využít na výměnu:

 • kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy,
 • kotlů na topné oleje,
 • lokální topidla na pevná paliva sloužící jako hlavní zdroj tepla,
 • elektrického vytápění v případě výměny za tepelné čerpadlo.

Víte, že emisní třída kotle je napsaná na jeho štítku nejčastěji ze zadní strany? Pokud je kotel vyrobený před rokem 2000, nemá emisní třídu a tedy je považován automaticky za nezpůsobilý pro provoz, tedy podpořený na výměnu v rámci dotace.

Dotaci nelze využít, pokud již byl dům (či bytová jednotka) podpořen z jiných vládních dotačních programů na úsporu energií včetně programu NZÚ Novostavba.

Výše podpory

 • Kotel-bio: Kotel na biomasu A+ vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva ve výši až 80 000 Kč. Nevztahuje se na kombinované kotle. V případě kotle s ručním přikládáním je vyžadován současně zásobník/akumulační nádoba.
 
 • Kotel-bio+: Kotel na biomasu A+ se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet ve výši až 100 000 Kč. Nevztahuje se na kombinované kotle. V případě kotle s ručním přikládáním je vyžadován současně zásobník/akumulační nádoba.
 
 • Kamna-bio: Lokální zdroj na biomasu A+/A++ se samočinnou dodávkou paliva. Předání tepla sáláním popř. teplovzdušné ve výši až 30 000 Kč. Nevztahuje se na kombinovaná kamna. Zdroj musí vytápět všechny obytné místnosti (alespoň nepřímo). Instalace bez teplovodního výměníku je možní pouze pokud není k dispozici teplovodní otopná soustava.
 
 • Kamna-bio+: Lokální zdroj na biomasu A+/A++ se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem ve výši až 45 000 Kč.
 
 • TČ-vytápění: Tepelné čerpadlo A++ (vzduch-voda, země-voda, voda-voda) pro teplovodní systém vytápění ve výši až 80 000 Kč. Podporována jsou pouze čerpadla s elektrickým pohonem.
 
 • TČ-vytápění+: Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody ve výši až 100 000 Kč.
 
 • TČ+FV: Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému ve výši až 140 000 Kč.
 
 • TČ-vzduch: Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch ve výši až 60 000 Kč. Podpora čerpadel vzduch-vzduch pouze, když dům nemá provozuschopnou teplovodní otopnou soustavu a současně zajistí přímé vytápění všech obytných místností v domě. Podporována jsou pouze čerpadla s elektrickým pohonem.
 
 • CZT: Napojení na soustavu zásobování teplem ve výši až 40 000 Kč.

Patříte mezi domácnosti s nižšími příjmy?

Dotace může pokrýt místo 50 % až 95 % nákladů v případě domácností s nižšími příjmy, tedy limit se zvyšuje až na 180 000 Kč v případě tepelného čerpadla, 130 000 Kč v případě kotle na biomasu a 100 000 Kč na plynnový kondenzační kotel. Dotace není poskytována skrze program Nová zelená úsporám, ale skrze krajské úřady, na které se v případě zájmu obraťte.

Využijte kontakty na kraje v případě žádosti o výměnu tepelného zdroje domácností s nižšími příjmy.

Definice domácnosti s nižšími příjmy: průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 14 242 Kč/os/měs. U nezletilých a studentů do 26 let se počítá s příjmem 0 Kč. Kraj má povinnost poskytnout zálohu ve výši min. 60 % dotace na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem.

Podmínky kotlíkové dotace 2023

Každý žadatel musí být vlastníkem domu v České republice. Dále nesmí mít žadatel žádné závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a dalších orgánů veřejné správy. Žádné další základní podmínky ani kličky nejsou. Mezi další obecné podmínky patří omezení podpory na 50 % celkových přímých výdajů na realizaci (60 %, pokud budete kombinovat s dalšími dotačními bonusy). Dotaci Nová zelená úsporám není možné kombinovat s dalšími dotacemi z veřejných zdrojů, pokud výslovně není uvedená možnost vícezdrojovosti.

 • Instalace podporovaných zařízení musí být provedena dodavatelem s platným oprávněním.
 • Jedna žádost může obsahovat kombinaci více opatření, ale v rámci jedné výzvy nelze na jeden dům uplatňovat více žádostí. Další žádost lze podat až po vyplacení podpory v rámci předchozích žádostí (či v případě zpětvzetí předchozí žádosti, zastavení řízení či nevyhovění).
 • Žadatel je povinen umožnit pořízení fotodokumentace pověřenou osobou a umožnit použití fotografií a technických a ekonomických údajů za účelem prezentace programu, viz. Vyplacené žádosti.

Je-li žádost bez nedostatků, je automaticky akceptována do vyčerpání alokovaných finančních prostředků programu.

Podání žádosti

Žádost lze podávat výhradě online přes systém AIS SFŽP ČR https://zadosti.sfzp.cz/. Můžete si ušetřit mnoho času a práce tím, že celý projekt zadáte na klíč realizační firmě. Mají speciálně školené pracovníky na efektivní a úspěšné podávání dotací. Na vás bude jen zajistit některé požadované dokumenty, které nemůže dodat či zajistit realizační firma. Eliminujete tak riziko zamítnutí z důvodu chybného podání, výhodou je také ušetřený čas a energie. V případě, že za vás dotaci vyřizuje firma, je třeba jim dát zplnomocnění k úkonům za účelem vyřízení dotace.

Potřebné dokumenty a další informace

Způsobilé výdaje

Způsobilé jsou výdaje na stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.

Doklady k podání žádosti

 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího zdroje na pevná paliva – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
 • v případě domácnosti s nižšími příjmy: doklady prokazující přijatelnost fyzické osoby k podpoře z pohledu výše příjmů (např. daňové přiznání, potvrzení o příjmech, potvrzení o důchodu, potvrzení o dávkách a příspěvcích poskytovaných ČSSZ nebo Úřady práce ČR)
 • doklady prokazující že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí
 • v případě vícero spoluvlastníků: písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě

Doklady po provedení výměny tepelného zdroje

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu
 • kopie protokolu o revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • kopie zprávy o montáži
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • kopie faktur/daňových dokladů
Na této stránce