Nová zelená úsporám Light 2024 - dotace na zateplení

Nová zelená úsporám Light je dotační program, který je součástí projektu Zkrotíme energie, a je určen pro seniory a domácnosti s nízkými příjmy, které pobírají příspěvek na bydlení. Je unikátní svou jednoduchostí, bez nutnosti finanční spoluúčasti a vyplacením peněz dopředu. Dotace je připravena ve spolupráci Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Zdrojem financí je Modernizační fond, program HOUSEnerg.

Na co lze získat dotaci Nová zelená úsporám Light?

Opatření lze kombinovat až do výše 240 000 Kč (zateplení až 150 000 Kč a ohřev vody až 90 000 Kč) na jeden rodinný dům. Peníze jsou vypláceny předem. Lze financovat až 100 % výdajů, tedy bez spoluúčasti. U izolace je požadavek na min. tloušťku a u dveří a oken na jejich typ.

Kolik peněz můžete z programu Nová zelená úsporám Light získat?
Účel dotaceVýše dotace
Zateplení fasády150 000 Kč (6 000 Kč za metr)
Zateplení střechy120 000 Kč
Zateplení stropu50 000 Kč
Zateplení podlahy60 000 Kč
Výměna oken (vč. střešních oken či balkonových dveří)12 000 Kč na jedno okno (celkem max. 150 000 Kč)
Výměna vchodových dveří (přechod interiér/exteriér)18 000 Kč na jedny dveře (celkem max. 150 000 Kč)
Solární fotovoltaický ohřev vody s novou akumulační nádrží (bojlerem)90 000 Kč
Solární fotovoltaický ohřev vody bez nové akumulační nádrže (využívající stávající zásobníkový ohřívač – bojler)60 000 Kč
Solární termický ohřev vody (včetně nového zásobníkového ohřívače)90 000 Kč
Solární termický ohřev vody bez nového zásobníkového ohřívače (využívající stávající zásobníkový ohřívač – bojler)60 000 Kč

Kdy můžete uplatnit NZÚ light 2024

Příjem přihlášek byl spuštěn 17. ledna 2024, přičemž je možné proplatit i realizovaná opatření zpětně až do 12. září 2023. Přihlášky lze podávat až do 31.8. 2024 či do vyčerpání alokovaných finančních prostředků.

Tato dotace je určena nejzranitelnějším občanům ĆR v období energetické krize, kteří nemají peníze na nákladné stavební úpravy, které pomůžou s energetickou úsporou. Tato opatření jsou proto jednoduchá a rychlá, aby přinesla okamžitou a účinnou úsporu. Kromě finančních úspor je kladen důraz také na zlepšení životního prostředí.

Kdo je oprávněný žadatel?

 • majitelé či spolumajitelé domů, kteří pobírají starobní důchod
 • majitelé či spolumajitelé domů, kteří pobírají důchod třetího stupně
 • majitelé či spolumajitelé domů, kteří pobírají invalidní důchod
 • majitelé či spolumajitelé domů, kteří pobírají příspěvek na bydlení

Všechny výše uvedené podmínky musí být platné od 12. září 2023, nelze tedy dům či spoluvlastnictví dodatečně přepsat. Příspěvek na bydlení je třeba pobírat kdykoliv mezi obdobím 12. září a dnem podání žádosti (není tedy nutné příspěvek pobírat po celou dobu). Dotaci lze využít také na trvale obydlené rekreační objekty. Podmínky musí splňovat nejen žadatel, ale také všichni členové domácnosti. Pokud vlastní senior dům s jinou osobou, která ale v domě nežije, lze využít dotace, když bude daná osoba souhlasit se záměrem.

Velkou výhodou tohoto programu je, že lze všechny tyto úpravy realizovat bez projektu, energetických výpočtů a lze tato opatření realizovat svépomocí. Realizace musí proběhnout do 12 měsíců, v odůvodněných případech lze prodloužit o dalších 6 měsíců.

Žádost o dotaci probíhá online, pomoc s vyplněním žádosti lze žádat odborníky z Místních akčních skupin, kteří pomohou i při doložení realizace úsporných opatření, a to zcela zdarma. 

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Jaké dokumenty je třeba vyplnit?

Jaké úspory mohou podporovaná opatření přinést?

Kolik peněz můžete ze Nová zelená úsporám light ušetřit?
Opatření Odhad úspor
V závislosti na typu renovace lze ušetřit celkem až 40 % energie
Podle velikosti plochy lze dosáhnout až 40 % úspory tepla
Výměna oken a dveří může ušetřit na vytápění až o 15 % nákladů
Zateplení střechy může přinést úspory do výše až 20 % na energiích

Podmínky zateplení

Zateplení bude provedeno vhodnými tepelně izolačními materiály, které budou aplikovány v souladu s technickým doporučením výrobce včetně zajištění ochrany tepelněizolační vrstvy před vlhkostí a povětrnostními vlivy. Doporučení pro provádění vybraných typů zateplení jsou k dispozici na webových stránkách programu. V případě použití tepelně izolačních materiálů s návrhovou tepelnou vodivostí λ nižší než 0,04 W.m-1.K-1 může být navržena tloušťka vrstvy nového materiálu taková, aby tepelný odpor vrstvy přidaného izolantu byl nejméně R=5,0 m2K/W pro zateplení fasády, R=7,5 m2K/W pro zateplení střechy nebo stropu a R=3,0 m2K/W pro zateplení podlahy. Vlastnosti této tepelné izolace budou doloženy např. technickým listem, ve kterém bude uvedena tepelná vodivost materiálu stanovená dle v ČR platných technických norem.

Zateplení fasády

Podporováno je zateplení fasády domu včetně případné části zasahující pod úroveň terénu. Požadovaná celková minimální tloušťka nové tepelné izolace je 200 mm. Podpora se je stanovena za běžný metr délky zateplené stěny, měřené vodorovně po vnějším obvodu domu. Celková délka se zaokrouhluje na celé metry směrem nahoru. Zateplení musí výškově pokrývat vytápěnou část domu. U památkově chráněných staveb lze akceptovat provedení zateplení dle podmínek určených dle vyjádření orgánu památkové péče.

Zateplení střechy

Podpora je poskytována na zateplení, popř. doplnění stávajícího zateplení ploché nebo pultové střechy, šikmé střechy zateplené až k hřebeni střechy, šikmé střechy včetně zateplení stropu pod nevytápěnou částí krovu. Podmínkou je zateplení celé střešní konstrukce nad vytápěnými prostory domu, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce. Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 300 mm.

Zateplení stropu

Podporováno je zateplení stropu pod nevytápěnými prostory, např. stropu pod nevytápěnou půdou či stropu obývaného podkroví. Zateplení bude provedeno v celé ploše nad vytápěnými prostory, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce. Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 300 mm. Nelze čerpat současně podporu na zateplení stropu i střechy. Na opatření, kde je část provedena zateplením stropu a část zateplením střechy, lze

žádat jako o zateplení střechy.

Zateplení podlahy

Podporováno je zateplení podlahy na zemině u vytápěných místností či podlahy či stropu nad nevytápěnými prostory. Zateplení bude provedeno v celém půdorysu, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce. Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 120 mm.

Výměna oken

Podporována je výměna stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří. Podpora je poskytována paušálně na 1 kus okna. Okna ve stejném

otvoru stavební konstrukce jsou považována za 1 kus. Sestava okna s balkonovými dveřmi je podporována jako 2 kusy. Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním 3-sklem, tloušťka rámu minimálně 70mm. V případě stávajících špaletových oken může být podpora poskytnuta

na jejich celkovou opravu, při níž budou vnější křídla nahrazena novými (popř. repasovanými) s izolačním 2-sklem nebo 3-sklem.

Výměna vchodových dveří

Podporována je výměna stávajících vchodových dveří (mezi interiérem a exteriérem) za nové. Sestavy ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považovány za 1 kus opatření. Podporované vchodové dveře musí mít tepelně-izolační výplň a případné zasklení musí být provedeno izolačním 2-sklem nebo 3-sklem.

Solární ohřev vody

V rámci programu Nová zelená úsporám Light můžete získat až 90 000 Kč na solární fotovoltaický ohřev vody, pokud součástí instalace bude i nový bojler. Aby bylo možné tuto podporu využít, je nutné, aby minimální instalovaný výkon fotovoltaických (FV) panelů dosahoval 2,00 kWp. Dalším kritériem je minimální měrný objem zásobníkového ohřívače teplé vody, ohřívaného právě fotovoltaickým systémem, který musí být vztažen k instalovanému výkonu FV systému a splňovat hodnotu 45 litrů na kilowattpík (l/kWp). Alternativně postačí, pokud bude instalovaný bojler mít objem 200 litrů. V případě, že bude pro solární fotovoltaický ohřev vody využíván již stávající zásobníkový ohřívač, tedy bez pořízení nového, může dotace dosáhnout maximálně 60 000 Kč.

Co se týče solárního termického ohřevu vody, je zapotřebí, aby minimální celková plocha apertury solárních kolektorů byla 2,50 m². Pro tento typ systému je rovněž stanoven požadavek na minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla, který musí odpovídat hodnotě 45 litrů na metr čtvereční (l/m²) celkové plochy apertury. Tato kritéria jsou klíčová pro zajištění efektivního využití solární energie pro ohřev vody.

Další podmínky

 • V případě dvojího financování z dalších veřejných zdrojů je nutné tuto skutečnost nahlásit a ověřit, zda jde o spolufinancování dovolené. 
 • Doba udržitelnosti je stanovena na 5 let od dokončení realizace. 
 • Na jeden rodinný dům nelze uplatnit více žádostí.
 • Je třeba umožnost fotodokumentaci pověřenou osobou.
 • Podpora je poskytována pouze na přímé výdaje, zejména nákup stavebního materiálu, úhrada stavebních a montážních prací, pronájem lešení či jiného nezbytného vybavení, doprava materiálu, uložení stavebního odpadu atp.
 • Do přímých výdajů nelze zahrnout repasovaná a použitá zařízení, ani použité stavební materiály a komponenty, výdaje na nákup strojů, pohoné hmoty, výdaje na svépomocné práce atp.
 • Veškeré doklady související s realizací je třeba uschovat po dobu 5 let od realizace.
 • V případě, že dojde ke změně vlastnického práva k domu po dobu 5 let od realizace, je třeba oznámit změnu Fondu. V případě smrti žadatele před dokončením není třeba podporu vracet, dokončí-li dědicové řádně všechna opatření.
 • Bude provedena jedna kontrola dokladová a jedna fyzická kontrola na místě v rámci monitorovací návštěvy nebo veřejnosprávní kontroly (může být realizována po dobu realizace i kdykoliv po dobu 5 let od realizace).
Na této stránce