Kdy zaplatíte pokutu za přetoky do sítě a jak se jí vyhnout

Přetoky jsou nevyžádanou dodávkou elektřiny do centrální distribuční sítě. Za překročení povoleného limitu vám hrozí vysoké sankce. Jaká je výše pokuty? A jak se vyhnout nechtěným přetokům do sítě? Poradíme vám, jaký zvolit postup a na co se zaměřit při uzavírání nové smlouvy o připojení výrobny.

Co jsou přetoky do sítě?

Přetoky do sítě vznikají ve chvíli, kdy vaše fotovoltaická elektrárna vyrobí více elektřiny, než jste schopni spotřebovat. Přebytková elektrická energie pak odchází do distribuční sítě. Tyto přebytky můžete „odevzdávat“ do sítě zdarma, ale pouze v omezeném množství a to ve chvíli, kdy vám to dovolí provozovatel distribuční soustavy – PDS (ČEZ, EG.D, PREdistribuce). Pokud výše odevzdaných přebytků překročí povolené množství, hrozí vám pokuta.

💡 Věděli jste? Přetoky do sítě mohou nastat pouze u on-grid systémů, tedy u fotovoltaických elektráren, které jsou připojeny k centrální distribuční síti.

Výše pokuty: Překročení povoleného množství

Pokuty za přetoky do distribuční sítě mohou výrazně ovlivnit hospodaření vaší fotovoltaiky a oddálit očekávanou úsporu za elektřinu. Právě proto je velmi důležité mít pečlivě nastavené parametry smlouvy, abyste se vyhnuli nechtěným sankcím. Podíváme se na způsoby, jakými jsou tyto pokuty vypočítávány a co je třeba brát v úvahu.

Rezervovaný výkon a jeho význam

Rezervovaný výkon, sjednaný ve smlouvě o připojení vaší výrobny, je klíčovým prvkem při určování, kolik energie může být dodáno do distribuční sítě. Překročení tohoto rezervovaného výkonu může vyústit v udělení pokuty. Ujistěte se, že máte jasno v tom, jaká hodnota rezervovaného výkonu je ve smlouvě uvedena.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Cena za překročení limitu pro přetoky

Cena za překročení limitu pro přetoky se liší v závislosti na úrovni napětí. Pokud provozujete FVE na hladině nízkého napětí (NN), vztahuje se na vás pokuta ve výši 1 713 Kč za každý kilowatt překročení. Pro výroby připojené na hladině NN, které mají nulový rezervovaný výkon, se pokuta uplatní při překročení 115 W. Pokud je vaše FVE v třífázové soustavě, platí pokuta při překročení 300 W.

Frekvence a výpočet pokuty za přetoky

Provádění vyhodnocení překročení rezervovaného výkonu probíhá měsíčně a je založeno na nejvyšším překročení sjednaného rezervovaného výkonu během čtvrthodinového intervalu. To znamená, že i krátkodobé výkyvy mohou mít vliv na výši pokuty. Je důležité monitorovat výkon a produkci vaší FVE, abyste minimalizovali riziko nechtěných přetoků.

Dejme tomu, že máme fotovoltaickou elektrárnu, která spolehlivě pokrývá spotřeby elektřiny pro rodinný dům. V době větší produkce může dojít k nechtěným přetokům do sítě. Ve smlouvě o připojení výrobny je hodnota rezervovaného výkonu nula. Jsme tedy omezeni limitem 115 W. Tento limit překročíme o 2,3 kW.

  • Cena za překročení povoleného limitu pro přetok činí 1 713 Kč za každý kilowatt. V našem případě to znamená: 2,3 kW * 1 713 Kč = 3 945,9 Kč

Pokud bychom tedy dodali do sítě o 2,3 kW více, než je povolené množství, zaplatili bychom pokutu ve výši 3 946 Kč.

✏️ Zapište si: Pokuta za přetok do sítě se vypočítává na základě maximálního překročení dohodnutého rezervovaného výkonu během čtvrthodinového intervalu, nikoli z celkového objemu energie vyrobené a přetékané do sítě v kWh za měsíc.

Jak zabránit nevyžádanému přetoku do sítě

Pokud chcete zabránit přetokům do sítě, máte na výběr z několika možností:

Akumulace přebytků

Abyste se vyhnuli nepříjemným situacím, které jsou spojeny s přetoky elektřiny do sítě, je důležité správně nakládat s přebytečnou elektrickou energií z FVE. Standartní způsob, jak ukládat přebytky je využití bateriového úložiště nebo virtuální baterie.

Bateriové úložiště

Bateriové úložiště je složené z fyzických baterií, do kterých lze ukládat elektrickou energii v době, kdy ji máte nadbytek. Naopak v době, kdy vaše FVE vyrobí méně elektřiny, než vaše domácnost potřebuje, můžete využít uloženou elektřinu z bateriového úložiště. Jejich nevýhodou je vyšší pořizovací cena, která se odvíjí od kapacity baterie.

Virtuální baterie

Virtuální baterie je služba, kterou obvykle nabízí tradiční dodavatelé (ČEZ, E.ON). V tomto případě nevyužíváte fyzických baterií, ale přebytečná energie proudí do sítě. Váš dodavatel vám průběžně počítá, kolik elektřiny jste dodali do sítě. V závislosti na počtu dodaných kWh elektřiny si následně můžete odčerpat elektřinu zpět v době, kdy ji potřebujete. Za tuto službu obvykle platíte měsíční/roční poplatek nebo předem smluvenou cenu za každou uloženou MWh. 

Prodej přebytků z FVE

Pokud nechcete přebytečnou elektřinu ukládat do baterií, můžete začít obchodovat s elektřinou a výrazně tak zkrátit návratnost investice do vaší fotovoltaiky. Přebytky z FVE můžete prodávat za fixní nebo spotové ceny

Fixní ceny

Tato metoda zahrnuje prodej vašich přebytků z FVE za pevně stanovenou cenu, která je často garantována po určitou dobu. Tato stabilita vám může poskytnout jistotu ohledně příjmů z prodeje energie. Některé výhody prodeje za fixní ceny zahrnují:

  1. Stabilita příjmů: Můžete si být jisti, že za každý dodatečný kilowatthodinu energie, kterou vyrobíte, získáte předem stanovenou částku. To vám umožní plánovat své financování s větší jistotou.

  2. Snadná administrativa: Prodej za fixní ceny často zahrnuje méně administrativního zatížení než prodej za spotové ceny. Nemusíte se tak tolik starat o sledování aktuálních cen na trhu.

  3. Jistota předpověditelných nákladů: Energie je prodávána za konstantní cenu, což vám umožňuje lépe plánovat náklady a zisky z vaší FVE.

Spotové ceny

Prodej za spotové ceny znamená, že budete prodávat své přebytky z FVE za aktuální tržní cenu energie. Tato metoda má své vlastní výhody a úskalí:

  1. Maximalizace výnosů: V dobách vyšší poptávky a nižší nabídky můžete získat vyšší cenu za prodej energie, což vám může přinést vyšší celkové příjmy.

  2. Reagování na tržní trendy: Prodej za spotové ceny vám umožňuje těžit z aktuálních trendů na trhu s energiemi.

  3. Flexibilita: Můžete se rozhodnout, kdy budete prodávat přebytek a kdy si nechat energii pro vlastní spotřebu.

Z našeho článku vyplývá, že pro každého provozovatele fotovoltaické elektrárny (on-grid systém) je důležité, počítat s nechtěnými přetoky a vědět, jak s nimi naložit. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás lepší zvolit cestu akumulace elektřiny nebo prodeje přebytků, můžete se poradit s vaším PDS (provozovatelem distribuční soustavy).

Často kladené otázky

Přetoky vznikají ve chvíli, kdy vaše fotovoltaická elektrárna (FVE) vyprodukuje více elektřiny, než spotřebujete. Tato nepotřebná energie následně putuje do distribuční sítě. To lze řešit buď akumulací přebytků pomocí bateriového úložiště, nebo vhodným nastavením prodeje energie, aby nedocházelo k nadměrnému odevzdávání do sítě.

Přetoky a jejich limit je zapotřebí konzultovat s vaším provozovatelem distribuční soustavy (PDS), což může být například ČEZ, EG.D nebo PREdistribuce – v závislosti na tom, v jaké části České republiky žijete.

K minimalizaci přetoků můžete využít bateriové úložiště nebo virtuální baterii. Bateriové úložiště ukládá přebytečnou elektřinu do fyzických baterií pro budoucí využití. Virtuální baterie umožňuje elektřině proudit zpět do sítě, a vy ji poté odečerpáte podle potřeby. Zvažte výhody a nevýhody obou možností a vyberte tu nejvhodnější s ohledem na vaše potřeby a preference.

Na této stránce