Nová zelená úsporám 2024 – dotace na fotovoltaické elektrárny

Přemýšlíte nad pořízením fotovoltaického systému za účelem výroby elektrické energie? Nejvýhodnější možností je financování doplnit o státní dotaci z programu Nová zelená úsporám od min. 35 tisíc až do výše 160 000 Kč, což výrazně zvýší návratnost investice a její výhodnost. Na co lze dotaci využít, kolik můžete získat a jak dotaci vyřídit?

Nová zelená úsporám 2024

Nová zelená úsporám je program zřízený Ministerstvem životního prostředí, je aktivní od 21. září 2021 do vyčerpání finančních prostředků (v tuto chvíli je AKTIVNÍ!), přičemž pro rok 2024 nastaly zásadní změny, které ovlivní výši dostupné podpory. Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

Fotovoltaika a státní dotace na rok 2024

Nejdříve je důležité promyslet, která opatření chcete provést. Pokud realizujete více úsporných opatření, můžete dosáhnout na zajímavé bonusy. Dotace jsou možné pouze se
spoluúčastí z vaší strany, je třeba si tedy propočítat, kolik peněz musíte mít připraveno a zda budete potřebovat zajistit vhodný úvěr či nikoliv.

Upozorňujeme, že finanční prostředky v rámci schválené dotace se zasílá na účet až po realizaci a doložení dokladů dokumentujících realizaci.

Na co se vztahuje dotace Nová zelená úsporám Fotovoltaické systémy?

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy. Pokud není dům připojen k distribuční soustavě, lze využít podporu, pokud je tímto důvodem nepovolení z technických důvodů.

Kolik peněz můžete ze Nová zelená úsporám na fotovoltaické systémy získat?
Instalované části fotovoltaického systému Dotace
Základní podpora 35 000 Kč
Základní podpora pro systémy s efektivním využitím tepelného čerpadla 60 000 Kč
Za každý 1 kWp instalovaného výkonu 8 000 Kč
Za každou 1 kWh elektrického akumulačního systému s bateriemi na bázi lithia 8 000 Kč

Upravená podpora pro kombinaci fotovoltaiky a tepelného čerpadla: Celková podpora pro projekty, které spojují instalaci fotovoltaického systému s tepelným čerpadlem, byla upravena. Zatímco dříve bylo možné získat podporu až 140 000 Kč, nově je maximální výše podpory stanovena na 125 000 Kč. Tato změna reflektuje snahu o optimalizaci rozdělení dostupných finančních prostředků mezi žadatele a podporu širšího spektra energeticky úsporných řešení.

Bonusy – peníze z dotace navíc!

V souladu s nedávnými aktualizacemi programu Nová zelená úsporám se nyní klade větší důraz na podporu kombinovaných řešení, která zvyšují energetickou efektivitu a využití obnovitelných zdrojů energie v domácnostech. Změny zahrnují zavedení nových bonusů a úpravu podpory pro:

Základní podmínky pro získání dotace Nová zelená úsporám

Každý žadatel musí být vlastníkem domu (či být v procesu nabývání), ať už nového či staršího, v České republice. Dále nesmí mít žadatel žádné závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a dalších orgánů veřejné správy. Žádné další základní podmínky ani kličky nejsou. Mezi další obecné podmínky patří omezení podpory na 50 % celkových přímých výdajů na realizaci (60 %, pokud budete kombinovat s dalšími dotačními bonusy). Dotaci Nová zelená úsporám není možné kombinovat s dalšími dotacemi z veřejných zdrojů, pokud výslovně není uvedená možnost vícezdrojovosti.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Další podmínky dotace Nová zelená úsporám

Náležitosti žádosti dotace Nová zelená úsporám 2024

Je-li žádost bez nedostatků, je akceptována do vyčerpání alokovaných finančních prostředků programu.

Fotovoltaika – kalkulačka

 https://novazelenausporam.cz/dotacni-kalkulacka/

Podmínky fotovoltaického systému

    • V případě systémů bez podpory akumulace měničem s Euro účinností min. 95 % (Euro

účinnost dle ČSN EN 50530),

– o v případě systémů s podporou akumulace

hybridním měničem s Euro účinností min. 95 % nebo

 složených z více komponent, solárními měniči s Euro účinností min. 95 %,

– ostatní typy měničů (včetně baterie/AC) s maximální účinností min. 95 %, popř. EURO účinností min. 92 %.

    • Systém musí být vybaven sledovačem bodu maximálního výkonu (MPPT). Pokud není sledovač součástí instalovaného fotovoltaického měniče, musí být doložena jeho účinnost přizpůsobení min. 98 %.

    • Navrhované měniče výstupem připojené k el. síti musí vyhovovat požadavkům Nařízení Komise (EU) 2016/631.

    • Měnič podporovaný jako hybridní musí být vybaven fotovoltaickým a bateriovým vstupem a umožňovat ostrovní provoz. Jako hybridní měnič může být podporována i sestava složená z více samostatných zařízení

    • Minimální účinnost (vztažena k celkové ploše fotovoltaického modulu) při standardních testovacích podmínkách STC12 je:

– 18 % pro panely a moduly složené z monokrystalických a polykrystalických článků,

– 12 % pro panely a moduly složené z tenkovrstvých amorfních článků,

– bez požadavku pro fotovoltaické střešní krytiny, fasádní a okenní systémy a jiné než plošné kolektory (např. trubicové).

    • Pro účely podmínek programu se používá kapacita baterií deklarovaná výrobcem stanovená při vybíjení konstantním proudem po dobu 10 hodin nebo kratší.

    • V případě použití bateriového systému (s el. akumulátory) je min. podporovaná kapacita vyjádřená v kWh stanovena na jednonásobek a max. podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWp. Akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe nejsou podporovány.

    • Systém musí být umístěn na domě, jiné doplňkové stavbě u domu, či na jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu.

Pro získání podpory na systém fotovoltaiky s využitím tepelného čerpadla musí být splněny následující podmínky:

Fotovoltaika na klíč – vyřízení dotace Zelená úsporám zdarma

Žádost lze podávat výhradě online přes systém AIS SFŽP ČR. Můžete si ušetřit mnoho času a práce tím, že celý projekt zadáte na klíč realizační firmě. Mají speciálně školené pracovníky na efektivní a úspěšné podávání dotací. Na vás bude jen zajistit některé požadované dokumenty, které nemůže dodat či zajistit realizační firma. Eliminujete tak riziko zamítnutí z důvodu chybného podání, výhodou je také ušetřený čas a energie. V případě, že za vás dotaci vyřizuje firma, je třeba jim dát zplnomocnění k úkonům za účelem vyřízení dotace.

Požadované dokumenty předkládané při žádosti o podporu

Specifické dokumenty, které mohou být vyžádány, pokud se budou týkat daného projektu:

Dokumenty k doložení realizace projektu po řádném dokončení (nutno doložit do 24 měsíců od akceptace žádosti):

Na této stránce