Nová zelená úsporám 2024 Elektromobilita - nabíjení EV aut

Dotace Ekomobilita se vztahuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily včetně dalších zařízení nezbytných pro její provoz do celkové výše podpory 30 000 Kč za jeden dobíjecí bod. V tuto chvíli není v České republice finanční podpora na nákup samotného elektromobilu pro fyzické osoby.

Nová zelená úsporám 2024

Nová zelená úsporám 2024, program Ministerstva životního prostředí, běží od 21. září 2021 do vyčerpání min. alokace 39 miliard KČ, v tuto chvíli je AKTIVNÍ! Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

Dotace Elektromobilita

Tuto dotaci lze využít samostatně či v kombinaci s dalšími úspornými opatřeními. Rodinný dům může využít dotaci až na dva dobíjecí body určené pro nabíjení elektromobilů kategorie M1, tedy osobní automobily, kombinovat může tuto dotaci i s dalšími podporami v rámci Zelená úsporám a dosáhnout tak na bonus dalších 10 000 Kč (viz Kombinační bonus).

Podmínky dotace Elektromobilita

Uznatelné náklady na zřízení dobíjecího bodu

 • výdaje na pořízení a instalace dobíjecí stanice včetně jejího příslušenství
 • přívody el. energie včetně souvisejících prací (výkopy pro ně apod.)
 • napojení do stávajícího rozvaděče
 • nadřazený řídicí systém (pokud je instalováno více stanic), případně i na fotovoltaický systém 

Výdaje na zřízení parkovacího místa pro automobil zařadit nelze! Zajímají vás konkrétní ceny a varianty dobíjecích bodů? Pokračujte na článek cena Wallboxu.

Základní podmínky pro získání dotace Nová zelená úsporám

Každý žadatel musí být vlastníkem domu (či být v procesu nabývání), ať už nového či staršího, v České republice. Dále nesmí mít žadatel žádné závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a dalších orgánů veřejné správy. Žádné další základní podmínky ani kličky nejsou. Mezi další obecné podmínky patří omezení podpory na 50 % celkových přímých výdajů na realizaci (60 %, pokud budete kombinovat s dalšími dotačními bonusy). Dotaci Nová zelená úsporám není možné kombinovat s dalšími dotacemi z veřejných zdrojů, pokud výslovně není uvedená možnost vícezdrojovosti.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Další podmínky dotace Nová zelená úsporám

 • Instalace podporovaných zařízení musí být provedena dodavatelem s platným oprávněním.
 • Žadatel je povinen dbát na dodržování zásad ochrany přírody (viz metodické pokyny Ochrana volně žijících ptáků, Rorýs obecný (Apus apus) a zástupci netopýrů (Microchiroptera) a Nárazy volně žijících ptáků do skel).
 • Při provádění změn u budov z azbestových vláken je povinnost postupovat dle platných nařízení.
 • Dodržovat nařízení ohledně nakládání se stavebním odpadem, prioritně předcházet vzniku odpadu či realizovat recyklaci.

Náležitosti žádosti dotace Nová zelená úsporám 2024

 • Žadatel zodpovídá za správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost všech předložených dokumentů.
 • Jedna žádost může obsahovat kombinaci více opatření, ale v rámci jedné výzvy nelze na jeden dům uplatňovat více žádostí. Další žádost lze podat až po vyplacení podpory v rámci předchozích žádostí (či v případě zpětvzetí předchozí žádosti, zastavení řízení či nevyhovění).
 • Žadatel je povinen umožnit pořízení fotodokumentace pověřenou osobou a umožnit použití fotografií a technických a ekonomických údajů za účelem prezentace programu, viz. Vyplacené žádosti (PDF).
 • Je-li žádost bez nedostatků, je akceptována do vyčerpání alokovaných finančních prostředků programu.

Žádost lze podávat výhradě online přes systém AIS SFŽP ČR https://zadosti.sfzp.cz/. Můžete si ušetřit mnoho času a práce tím, že celý projekt zadáte na klíč realizační firmě. Mají speciálně školené pracovníky na efektivní a úspěšné podávání dotací. Na vás bude jen zajistit některé požadované dokumenty, které nemůže dodat či zajistit realizační firma. Eliminujete tak riziko zamítnutí z důvodu chybného podání, výhodou je také ušetřený čas a energie. V případě, že za vás dotaci vyřizuje firma, je třeba jim dát zplnomocnění k úkonům za účelem vyřízení dotace.

Požadované dokumenty předkládané při žádosti o podporu

 • Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele, na který bude vyplacena dotace
 • Projektová dokumentace
  • Technická zpráva s popisem instalace v souladu s platnými předpisy, místo napojení na stávající elektroinstalace, umístění dobíjecí stanice. Způsob omezení nabíjecích proudů – nepřekročení sjednaného příkonu. Případné propojení se solárními systémy.
  • Výkresová část obsahující minimálně:
   • o zjednodušený půdorys (popř. situace stavby) se znázorněním umístění dobíjecí stanice a jejího příslušenství a napojení na stávající elektrické rozvody s popisovou legendou nebo s popisem u jednotlivých prvků, o zjednodušené schéma napojení dobíjecí stanice a jejího příslušenství na stávající elektrické rozvody a jejich vzájemné propojení a propojení s hlavními rozvaděči, ochrannými a regulačními prvky, případných úprav těchto rozvodů, případně připojení na vnější elektrorozvodnou distribuční síť.

Specifické dokumenty, které mohou být vyžádány, pokud se budou týkat daného projektu:

 • Souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti – v případě spoluvlastnictví více osob.
 • Smlouva o smlouvě budoucí či rezervační smlouva v případě žádosti o podporu na dům, který teprve pořizujete.
 • V případě, že je dům v katastru uveden jako stavba pro rodinnou rekreaci, je třeba prokázat, že byla využívána k trvalému bydlení včetně prokázání trvalého pobytu dva roky před podáním žádosti.

Dokumenty k doložení realizace projektu po řádném dokončení (nutno doložit do 24 měsíců od akceptace žádosti):

 • Revizní zpráva nebo předávací protokol k instalované nabíjecí stanici pro elektromobily.
 • Fotodokumentace 
 • Daňové a účetní doklady za realizaci podporovaných opatření
 • Potvrzení o úhradě – pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoliv však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě), pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad.

Chcete vědět více? Projděte si kompletní dokument k dotaci Závazné pokyny Nová zelená úsporám >>> (64 stran)

Na této stránce