Ochrana solárních panelů před bleskem a přepětím

Fotovoltaický systém je zapotřebí chránit před možnými údery blesku či indukovaným přepětím, aby se zabránilo poškození fotovoltaiky nebo elektroinstalace vašeho domu. Proč se spolehnout na hromosvod? Co je svodič přepětí a k čemu slouží? Tyto otázky si zodpovíme v následujících řádcích.

Proč a jak chránit solární panely?

Výrobci solárních panelů zaručují životnost přibližně 20 a 25 let bez většího technického opotřebení. Ale pokud na střechu svého domu instalujete tak citlivé zařízení jako je fotovoltaika, musíte dbát na to, aby byla dostatečně chráněna před přímými údery blesku a indukovanému přepětí. To přispěje k bezproblémovému fungování fotovoltaiky po celou dobu její životnosti.

 K přepětí může v elektrických instalacích docházet z několika důvodů:

  • Bleskový proud, který se šíří elektrickou distribuční sítí
  • Úder blesku do fotovoltaických panelů nebo v jejich blízkosti
  • Elektromagnetické pole způsobené bleskovou vlnou v blízkosti fotovoltaických zařízení

Pokud blesk udeří do vzdálenosti 400 m od vašeho domu, může dojít k přepětí v důsledku magnetických polí v elektroinstalaci. Bez potřebné ochrany může dojít ke značnému poškození fotovoltaických modulů, střídačů, baterie, kabelů, monitorovacího zařízení nebo elektroinstalace.

Jestliže dopadne přímo na váš dům, může způsobit požár a zničit přinejmenším část vašeho domu. Nicméně, solární panely nepřitahují blesky více než jiné součásti střešní konstrukce. Riziko úderu blesku do vašeho domu je tedy také malé, ať už s panely nebo bez nich. V souvislosti s tím je důležité také správné kotvení FVE panelů.

💡 Tip experta: Při řešení přepěťové a bleskové ochrany vaší fotovoltaické elektrárny se raději poraďte s revizním technikem, který se řídí hned několika normami, např. ČSN 33 2000-7-712 ed.2.

Vnější ochrana solárních panelů

Účelem instalace vnějšího systému ochrany před bleskem je zabránit přímému úderu do konstrukce, v tomto případě do fotovoltaických panelů instalovaných na střeše. Aby se zabránilo přímému úderu blesku, je zapotřebí instalovat hromosvodní ochranu. Ale platí, že solární panely by neměli být přímo spojeny se stávajícím systémem ochrany před bleskem (LPS).

Pro zachycení úderu blesku a jeho uzemnění se velmi často používá jímací soustava, která je složena z několika částí:

Tyčová soustava – Je složena z jímacích tyčí, které zachycují úder blesku. Toto řešení se obvykle používá na menších budovách, jako jsou rodinné domy. Pro rovinné plochy jako jsou například podnikové haly se používá mřížová soustava.

Soustava svodů – je část jímací soustavy, která se nachází mezi tyčovou soustavou a zemí, tedy bezpečně svádí bleskový proud do země. Délka těchto svodů by měla být ideálně co nejkratší a řádně spojena s vodivými částmi tak, aby blesk nepřeskakoval z jedné kovové části na druhou.

Uzemňovací soustava – Zajišťuje, že se bleskový proud rozplyne do země. Uzemňovací soustava by měla být řádně navržena a tvořena pouze kvalitními materiály, protože její oprava vyžaduje celkovou rekonstrukci této soustavy.

Je nutno podotknout, že části jímací soustavy by měli být instalovány ve vzdálenosti minimálně 60 cm od fotovoltaických panelů.

Cena běžného hromosvodu pro rodinný dům se pohybuje od 15 000 do 30 000 Kč.

Přepěťová ochrana fotovoltaiky

Přepěťová ochrana v domech s fotovoltaickou elektrárnou musí být navržena tak, aby byla zajištěna maximální ochrana fotovoltaických článků a všech součástí, které do nich mohou být integrovány. Jako přepěťová ochrana pro domy s fotovoltaikou se používá takzvaný svodič.

Svodič přepětí chrání elektroinstalaci před nárazem blesku, který by vyvolal takové přepětí, že by vážně poškodil zasažené zařízení, protože na takové přepětí nebylo navrženo. I když jsou údery blesku do domů vzácné, protože hromosvody jsou na domech obvykle nainstalovány, jedná se o jev, který je třeba brát v úvahu. 

Při normálním napětí je svodič uzavřen a proud v síti za vodičem teče normálně. Když přepěťová ochrana detekuje výrazné přepětí, svodič se otevře a proud teče přímo do země. Svodič přepětí tedy funguje jako jakási bariéra, která umožňuje bleskovému proudu dosáhnout uzemnění. 

Cena svodiče přepětí se pohybuje od 2 500 do 6 000 Kč.

Co dělat, když po bouřce FVE přestane vyrábět elektřinu?

Při bouřce mohou být solární panely zasaženy a přestanou vyrábět elektřinu. Nejprve je zapotřebí zkontrolovat solární střídač, který může zobrazovat chybové hlášení, například pokud došlo k výpadku proudu během bouřky. Zkontrolovat můžete také internetový router, protože některé monitorovací zařízení potřebují připojení k internetu aby mohly poskytnout aktuální informace o výrobě elektřiny.

Pokud nepomáhá ani opětovné nahození jističe, zřejmě mohlo dojít k poškození přepěťové ochrany. Za předpokladu, že se vám nepovede uvést fotovoltaiku opět do provozu výše zmíněnými jednoduchými úkony, obraťte se přímo na servisního technika. V žádném případě se sami nepouštějte do opravy vaší elektroinstalace.

✏️ Zapište si: Fotovoltaickou elektrárnu je možné zahrnout například do pojištění nemovitosti, což je vhodné jako preventivní opatření pro případ, že by došlo k poškození fotovoltaiky úderem blesku. FVE je možné rovněž pojistit proti vandalství či krádeži.

Často kladené otázky

Ne, nemusíte. Pokud chcete provést preventivní opatření, můžete odpojit některé rizikové elektrické spotřebiče, jako je internetový router, pevný telefon nebo domácí spotřebiče. Oproti tomu solární panely ohroženy nejsou.

Stejně jako všechny prvky střešní konstrukce, mohou být i solární panely zasaženy bleskem. Nicméně, jejich přítomnost riziko nezvyšuje. Takže at už solární panely na střeše máte či nikoliv, blesk může do střechy udeřit náhodně. Instalací svodiče bleskových proudů uvnitř domu a hromosvodu venku můžete svůj dům trvale chránit.

Na této stránce