Kdy je potřeba stavební povolení a energetická licence pro fotovoltaiku?

Pro instalaci fotovoltaické elektrárny je někdy zapotřebí získat stavební povolení, jindy stačí pouze územní souhlas. Tuto skutečnost ovlivňuje několik faktorů. Jedním z nich je výkon či vzhled instalace vaší fotovoltaiky. Zajímá vás, kdy vám stačí územní souhlas? Nebo jestli potřebujete energetickou licenci pro provoz FVE? Připravili jsme souhrn toho nejdůležitějšího, co nám o fotovoltaikách říká stavební a energetický zákon.

Kdy (ne)potřebuji stavební povolení

Kdy potřebuji povolení
Kdy nepotřebuji povolení

Co říká stavební zákon?

V České republice se umisťování a schvalování staveb řídí Zákonem o územním plánování a stavebním řádu (Zákon č. 182/2006 Sb). Podle § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona není vyžadována stavební ohláška ani stavební povolení, pokud stavební úpravy nezasahují do konstrukce budovy, nemění její vzhled, nemění způsob užívání budovy, negativně neovlivňují požární bezpečnost stavby, nebo když se nejedná o kulturní památku.

Je nutno podotknout, že z pohledu stavebního zákona se vzhled střechy budovy nemění, pokud fotovoltaické panely kopírují povrch pláště či sklon střechy. Jinak je tomu v případě, kdy by došlo ke změně celkové plochy střechy. Této problematice se věnuje náš článek o kotvení fotovoltaických panelů se šikmou a plochou střechou.

Většina rodinných a bytových domů v Česku tyto požadavky splňuje. Z pohledu stavebního zákona je fotovoltaická elektrárna brána jako technické zařízení budovy a její instalace je tedy považována za stavební úpravu stávající budovy a nikoliv za samostatnou stavbu. Pro uvedení fotovoltaiky do provozu nepotřebujete kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí.

Významnou roli může sehrát také celkový výkon vaší FVE. Pro instalaci fotovoltaické elektrárny se špičkovým výkonem do 20 kW nepotřebujete stavební povolení. Pokud výkon přesahuje 20 kW, bude zapotřebí získat územní rozhodnutí a stavební povolení, a k uvedení do provozu bude nutná kolaudace. Vejde-li v platnost novela stavebního zákona, dojde k navýšený stávajícího limitu 20 kW na 50 kW.

Jestliže se rozhodnete pro řešení – fotovoltaika na klíč, stavební povolení za vás obstará realizační firma.

💡 Tip experta: Instalaci vaší fotovoltaické elektrárny můžete předem konzultovat s pracovníkem příslušného stavebného úřadu, který má nestarosti vaši oblast. Konzultace nemusí probíhat pouze osobně, ale také telefonicky.

U jakých typů staveb je zapotřebí územní rozhodnutí nebo stavební povolení

FVEÚzemní rozhodnutíStavební povolení
Na novostavbě rodinného domuAnoJen nad 20 kW
Na drobné stavbě ( RD nebo rekr. objekt)NeNe
Dodatečná instalace na RDVětšinou neNe
Dodatečná instalace na drobné stavběNeNe
Na zelené louceAnoJen nad 20 kW

Co je územní řízení?

Územní řízení je schvalovací proces vedený příslušným stavebním úřadem. Během územního řízení se posuzuje zda je záměr v soulad s územním plánem. S ohledem na životní prostředí nebo to, jak stavba zapadne do okolní zástavby či krajiny. Územní řízení je zapotřebí pro schválení většiny staveb. Výsledkem územního řízení je územní rozhodnutí. Například rozhodnutí o umístění stavby či zařízení, rozhodnutí o změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby, aj. Existují výjimky, kdy není potřeba ani územní řízení. Tyto stavby definuje § 79 odst. 2 stavebního zákona.

Co je stavební řízení?

Stavební řízení navazuje na územní řízení. Jedná se o správní řízení, jehož cílem je rozhodnutí o vydání stavebního povolení, které je zapotřebí pro větší část staveb. Celý proces začíná podáním žádosti o stavební povolení na příslušném Stavebním úřadě. Během stavebního řízení se posuzuje konkrétní podoba a technické parametry. Hodnotí se například: jakým způsobem zapadne budova do okolí, vhodné napojení na dopravní infrastrukturu a další.

📘 Zákon říká: Drobná stavba je zákonem definována jako stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m.

Fotovoltaika v CHKO a v památkových zónách

V tomto případě stavební zákon (§ 4 odst. 2 stavebního zákona) nařizuje, aby stavební úřad spolupracoval s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy. Tyto orgány (Správa národního parku, Správa CHKO nebo Národní památkový ústav) ve výsledku rozhodují o udělení stavebního povolení na svém území.

Problém se získáním povolení pro instalaci fotovoltaiky můžete mít zejména v památkové zóně, pokud fotovoltaické panely budou viditelné z veřejného prostranství, ulice nebo míst dalekého rozhledu. V některých případech lze řešit instalaci fotovoltaiky v památkové zóně pomocí solárních tašek nebo panelů integrovaných do střechy, ale ne vždy vám zaručí, že získáte stavební povolení. 

Každý případ je nutné nejprve konzultovat s příslušným stavebním úřadem a Národním památkovým ústavem.

Kdy je potřeba Energetická licence pro výrobu a prodej elektřiny

Podle energetického zákona můžete provozovat fotovoltaickou elektrárnu s výkonem do 10 kW i bez energetické licence. Podmínkou však je, že výroba solární elektřiny nebude předmětem podnikání. Naopak provoz fotovoltaické elektrárny s výkonem převyšující 10 kW již vyžaduje energetickou licenci, i když poslouží pouze pro vlastní spotřebu a nikoliv pro prodej přebytků. Informace k podmínkám pro získání energetické licence naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Příklad situace, kdy je zapotřebí energetická licence pro FVE

Výkon FVEÚčel výroby elektřinyLicence
6 kWVlastní spotřebaNe
9 kWPředmět podnikáníAno
12 kWVlastní spotřebaAno

Často kladené otázky

V některých případech může být velmi složité posoudit, zda fotovoltaické panely mění vzhled budovy na kterou jsou instalovány. Obecně se můžeme držet pravidla, že panely by měli kopírovat sklon střešní střechy nebo také povrch pláště. Tento fakt může ovlivnit, zda pro instalaci budete potřebovat stavební či ohlášku.

Požární bezpečnost stavby je ovlivněna takovými stavebními úpravami, které například zhoršují podmínky evakuace osob nebo zhoršují vlastnosti stavebních konstrukcí, aj. A fotovoltaické elektrárny jsou záměrně instalovány tak, aby splňovaly předpisy požární bezpečnosti staveb.

Seznam všech památek a památkově chráněných území vede Národní památkový úřad. Mezi chráněné památky se řadí například konkrétní stavby nebo krajinné památkové zóny.

Podle energetického zákona není zapotřebí energetická licence, pokud výkon vaší FVE nepřesahuje 10 kW a vyrobena elektřina slouží pouze pro vlastní spotřebu, nikoliv k podnikání.

Na této stránce