Kdy je potřeba stavební povolení a energetická licence pro fotovoltaiku?

Pro instalaci fotovoltaické elektrárny je někdy zapotřebí získat stavební povolení, jindy stačí pouze územní souhlas. Tuto skutečnost ovlivňuje několik faktorů. Jedním z nich je výkon či vzhled instalace vaší fotovoltaiky. Zajímá vás, kdy vám stačí územní souhlas? Nebo jestli potřebujete energetickou licenci pro provoz FVE? Připravili jsme souhrn toho nejdůležitějšího, co nám o fotovoltaikách říká stavební a energetický zákon.

Kdy (ne)potřebuji stavební povolení

Kdy potřebuji povolení
Kdy nepotřebuji povolení

Co říká stavební zákon?

V České republice je umisťování a schvalování staveb řízeno Zákonem o územním plánování a stavebním řádu (Zákon č. 182/2006 Sb). Podle § 103 odst. 1 písm. d) tohoto zákona není pro instalaci fotovoltaických panelů, které nezasahují do konstrukce budovy, nemění její vzhled ani způsob užívání a neovlivňují požární bezpečnost nebo nejedná-li se o kulturní památku, vyžadována stavební ohláška ani stavební povolení.

Je třeba zdůraznit, že dle stavebního zákona se vzhled střechy nemění, pokud fotovoltaické panely kopírují její povrch nebo sklon. Situace je jiná, pokud by došlo ke změně celkové plochy střechy. Toto téma je podrobněji probráno v našem článku o kotvení fotovoltaických panelů na šikmé a ploché střechy.

Pro většinu rodinných a bytových domů v Česku jsou tyto požadavky splněny, a instalace fotovoltaické elektrárny je brána jako stavební úprava existující budovy, nikoliv jako nová stavba. Pro spuštění fotovoltaického systému není nutný kolaudační souhlas ani rozhodnutí.

Je důležité si uvědomit, že celkový výkon vaší fotovoltaické elektrárny může mít vliv na potřebu stavebního povolení. Pro instalaci systémů do 20 kW (s možným navýšením na 50 kW po přijetí novely stavebního zákona) není stavební povolení vyžadováno. U systémů s vyšším výkonem než 20 kW je potřebné získat územní rozhodnutí a stavební povolení, a pro jejich uvedení do provozu je nezbytná kolaudace.

Pokud si zvolíte fotovoltaiku na klíč, veškeré práce spojené se získáním stavebního povolení obstará realizující firma.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

💡 Tip experta: Instalaci vaší fotovoltaické elektrárny můžete předem konzultovat s pracovníkem příslušného stavebného úřadu, který má nastarost vaši oblast. Konzultace nemusí probíhat pouze osobně, ale také telefonicky.

U jakých typů staveb je zapotřebí územní rozhodnutí nebo stavební povolení

FVEÚzemní rozhodnutíStavební povolení
Na novostavbě rodinného domuAnoJen nad 20 kW
Na drobné stavbě ( RD nebo rekr. objekt)NeNe
Dodatečná instalace na RDVětšinou neNe
Dodatečná instalace na drobné stavběNeNe
Na zelené louceAnoJen nad 20 kW

Co je územní řízení?

Územní řízení je proces schvalování stavebních záměrů, který vede příslušný stavební úřad. Hlavním cílem územního řízení je ověřit, zda plánovaná stavba je v souladu s územním plánem obce, přičemž se bere v úvahu její dopad na životní prostředí a jak se stavba harmonicky začlení do okolní zástavby nebo krajiny. Územní řízení je nezbytné pro získání schválení většiny stavebních záměrů.

Výsledkem územního řízení je vydání územního rozhodnutí, které může zahrnovat například rozhodnutí o umístění stavby či zařízení, změnu využití území nebo změnu vlivu užívání stavby a další. Nicméně, existují případy, kdy územní řízení není potřeba. Tyto výjimky jsou definovány v § 79 odst. 2 stavebního zákona.

Co je stavební řízení?

Stavební řízení přichází na řadu po dokončení územního řízení a představuje důležitý krok v procesu schvalování staveb. Toto správní řízení má za cíl vydání stavebního povolení, které je nezbytné pro realizaci většiny stavebních projektů. Proces začíná podáním žádosti o stavební povolení na příslušném stavebním úřadě.

V průběhu stavebního řízení se posuzuje konkrétní návrh stavby a její technické specifikace. Zvláštní pozornost se věnuje tomu, jak se stavba začlení do okolního prostředí, jejímu připojení k dopravní infrastruktuře a dalším relevantním aspektům.

📘 Zákon říká: Drobná stavba je zákonem definována jako stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m.

Fotovoltaika v CHKO a v památkových zónách

Dle § 4 odst. 2 stavebního zákona je stavební úřad povinen spolupracovat s orgány chránícími veřejné zájmy při rozhodování o udělení stavebního povolení. Patří mezi ně například Správa národního parku, Správa CHKO nebo Národní památkový ústav, které mají vliv na rozhodnutí o stavebním povolení ve svých spravovaných oblastech.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat při zvažování instalace fotovoltaických panelů v památkové zóně. Pokud by byly panely viditelné z veřejných prostranství, ulic nebo míst s dalekým výhledem, může být obtížné získat stavební povolení. Alternativní řešení, jako jsou solární tašky nebo panely integrované do střechy, jsou možné, ale ani ty nezaručují automatické udělení povolení.

Je důležité každý takový případ nejprve konzultovat s příslušným stavebním úřadem a Národním památkovým ústavem, aby byly zohledněny všechny specifické požadavky a omezení.

Kdy je potřeba Energetická licence pro výrobu a prodej elektřiny

Novela energetického zákona, kterou prezident České republiky podepsal dne 18.1.2023, přináší významné změny pro provozovatele fotovoltaických elektráren. Tato revoluční změna se týká zejména vlastníků fotovoltaických systémů pro vlastní spotřebu. Dle nové právní úpravy již není potřeba získávat licenci od Energetického regulačního úřadu (ERU) pro provozování střešní fotovoltaiky s výkonem do 50 kW. Dříve platná regulace vyžadovala získání licence pro všechny zdroje s výkonem nad 10 kW, což znamenalo, že výrobci elektřiny pro vlastní potřebu se museli stát podnikateli, což s sebou přinášelo řadu administrativních komplikací. Díky nové legislativě dojde ke snížení administrativních požadavků pro samovýrobce elektřiny.

Příklad situace, kdy je zapotřebí energetická licence pro FVE

Výkon FVEÚčel výroby elektřinyLicence
6 kWVlastní spotřebaNe
9 kWPředmět podnikáníAno
12 kWVlastní spotřebaAno

Často kladené otázky

V některých případech může být velmi složité posoudit, zda fotovoltaické panely mění vzhled budovy na kterou jsou instalovány. Obecně se můžeme držet pravidla, že panely by měli kopírovat sklon střešní střechy nebo také povrch pláště. Tento fakt může ovlivnit, zda pro instalaci budete potřebovat stavební či ohlášku.

Požární bezpečnost stavby je ovlivněna takovými stavebními úpravami, které například zhoršují podmínky evakuace osob nebo zhoršují vlastnosti stavebních konstrukcí, aj. A fotovoltaické elektrárny jsou záměrně instalovány tak, aby splňovaly předpisy požární bezpečnosti staveb.

Seznam všech památek a památkově chráněných území vede Národní památkový úřad. Mezi chráněné památky se řadí například konkrétní stavby nebo krajinné památkové zóny.

Podle energetického zákona není zapotřebí energetická licence, pokud výkon vaší FVE nepřesahuje 10 kW a vyrobena elektřina slouží pouze pro vlastní spotřebu, nikoliv k podnikání.

Na této stránce