Typy fotovoltaických systémů (FVE)

Fotovoltaickou elektrárnu si v ČR můžete pořídit ve třech základních variantách. Snad nejčastější je systém On-Grid, který je přímo provázán s místní distribuční sítí, vztahuje se na něj dotace Nová zelená úsporám a není tak finančně náročný, protože u něj nepotřebujete ukládat energii do baterie. 

Absolutní nezávislost vám nabídne ostrovní systém, tzv. Off-Grid. Takové řešení je vhodné pro odlehlejší oblasti bez možnosti připojení k distributorovi. 

Variantou na půl cesty je tzv. hybridní systém – jedná se o solární elektrárnu, která v domě funguje nezávisle na distribuční síti a ukládá energii do baterie. Domu s hybridním systémem ovšem nebrání, aby byl připojen na klasickou distribuční síť a v případě nedostatku vlastní energie odebíral elektřinu z ní. Hybridní solární elektrárna je spojena s vyššími pořizovacími náklady a nutností kvalitního střídače.

Jaké jsou typy fotovoltaické elektrárny

Existuje několik typů fotovoltaických (FV) elektráren pro rodinné domy:

  1. FV systémy připojené na síť (on-grid):
    Tyto systémy jsou připojeny k elektrické síti a poskytují energii pro váš domov. Veškerá přebytečná sluneční energie je odeslána zpět do sítě a připsána na váš účet.

  2. FV systémy bez sítě (off-grid):
    Tyto systémy nejsou připojeny k síti a vyžadují bateriové úložiště pro uchování přebytečné solární energie pro použití, když slunce nesvítí.

  3. Hybridní fotovoltaické systémy:
    Tyto systémy kombinují vlastnosti systémů vázaných na síť a systémů mimo síť, což vám umožňuje využívat solární energii, pokud je k dispozici, a v případě potřeby přepínat na napájení ze sítě.

Systém na síti, On-Grid systém

Solární systém na síti je přímo provázán s místní distribuční sítí, kterou jste před realizací fotovoltaické elektrárny využívali k výhradnímu odběru elektřiny. Celosvětově platí On-Grid systém za nejvyužívanější fotovoltaický systém vůbec, protože se dokáže velmi dobře vyrovnat s případy nadprodukce i nedostatečné výroby energie. 

Před stávající energetickou krizí se dalo na prodeji energie do sítě poměrně hodně vydělat, v současné době už se taková možnost zřejmě nenaskytne. Velkou výhodou celého On-Grid systému je i to, že do sestavy nemusíte přidávat drahou baterii, ve které se elektřina shromažďuje a šetří na pozdější využití, a tudíž si můžete fotovoltaiku pořídit s nižší počáteční investicí.

Jak On-Grid systém funguje v praxi?

Solární panely instalované na střeše jsou přímo provázané s rozvodnou sítí. Pokud svítí slunce, přivedou panely elektrickou energii ve formě stejnosměrného proudu. Proud je odeslán do střídače, který poté transformuje stejnosměrný proud a střídavý proud, který už je možné použít pro všechna elektrická zařízení v domě. Jste-li právě doma, můžete využívat elektrickou energii vyrobenou solárními panely.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Akumulace energie do baterie

Pokud doma nejste, je možné elektřinu shromažďovat v baterii, která ji uloží na pozdější využití. Většina elektrické energie se totiž vyrobí během dne, s pochopitelnou špičkou v poledne, ovšem členové domácnosti přicházejí do domu odpoledne a večer a právě tehdy spotřebovávají velké množství energie, ovšem v tu dobu už slunce většinou nesvítí a elektřina se nevyrábí.

Prodej energie do distribuční sítě

Další možností, jak zužitkovat vyrobenou energii, je prodat ji do distribuční sítě. Střídač správně reguluje množství napětí elektřiny dodávané do domu. Když pak dodávaná energie přesáhne spotřebu domu, nasměruje ji do baterie nebo do sítě. Energie do sítě je vedena přes čistý měřič, kde se zaznamenává její množství, a na konci každého měsíce dostanete od distributora vyúčtování.

Zásadní komponenty fotovoltaické elektrárny On-Grid

Střídač

Nezbytnou součástí každé fotovoltaické elektrárny je střídač, který převádí stejnosměrný proud přicházející ze solárního panelu na střídavý proud, který už může napájet všechna zařízení v domácnosti i na zahradě. Bez střídače se žádná fotovoltaická elektrárna neobejde.

Odpojení pole stejnosměrného proudu

Odpojení od solárního panelu se využívá především k provádění údržby a oprav. Pravidelný servis významně zvyšuje bezpečnost celého zařízení.

Měřič výkonu

Při zatažených dnech měří množství elektřiny, které spotřebujete.

Výhody a nevýhody systému na síti

Výhody
Nevýhody

Dotace Nová zelená úsporám

Na On-Grid systém a hybridní systém můžete dostat dotaci v maximální výši 200 000 Kč, 5 000 Kč na projekt a případně dalších 30 000 Kč na wallbox. K tomu získáte podle současných podmínek dotační bonus 10 000 Kč. Maximální výše celé dotace je tedy 245 000 Kč.

Pokud jste z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje, získáte k projektu jako bonus dalších 10 %.

Ostrovní systém, Off-Grid

Jako ostrovní systémy se označují fotovoltaické elektrárny, které nejsou připojeny k energetickému systému sítě a nemají žádnou návaznost na distributora. Jedná se o řešení, kdy vyrábíte elektřinu soběstačným způsobem, ale musíte se vyrovnat s následky, jež ona nezávislost přináší. Za největší nevýhodu Off-Grid systému se považuje nutnost ukládat přebytečnou energii do baterií, které jsou často nákladné a velmi objemné. Energie vyrobená solárními panely se tak využívá přímo pro pohyb elektrických spotřebičů v domě nebo se ukládá na pozdější dobu do baterií. Off-Grid řešení se využívá především v oblastech, které neposkytují možnost připojit se do klasické distribuční sítě.

Jak ostrovní systém funguje?

Při pěkném počasí dopadá sluneční záření na solární panel a energie se přemění na elektřinu. Z panelu se odesílá do střídače, který stejnosměrný proud přemění na střídavý, a odtud putuje do baterií. Baterie jsou tedy průběžně nabíjeny během dne. Jakmile slunce zapadne a členové domácnosti se postupně začínají vracet domů, využívají elektřinu naakumulovanou v bateriích.

Nejdůležitější prvek ostrovního systému: akumulátor

I když se u Off-Grid systémů hovoří o baterii, jedná se spíše o systém baterií, které jsou navzájem spojeny úhlednou sítí vodičů. Na výběru baterie pro solární elektrárnu by si měli dát pozor obecně všichni, ale obzvlášť u majitelů ostrovních systémů je klíčová, neboť její správné fungování a dostatečné ukládání předurčuje to, jak bude váš systém fungovat.

Výhody a nevýhody ostrovních solárních systémů

Výhody
Nevýhody

Hybridní systém

Na pomezí systému na síti a ostrovního systému stojí třetí varianta fotovoltaické elektrárny, jedná se o tzv. hybridní systém. Oceňují ji zejména majitelé domů, že chtějí mít oba systémy a využívat jejich výhod současně. Hybridní systém představuje elektrárnu, která funguje jako ostrovní – není zapojena do sítě a energii akumuluje do baterie nebo ji přímo využívá. Dům je ovšem zároveň připojen do sítě, z níž čerpá elektřinu v období, kdy dojdou zásoby v baterii nebo nesvítí slunce. Majitelé domu tak získávají úplnou kontrolu nad tím, jak elektřinu generují a používají.

Hybridní solární systém využívá elektřinu vyrobenou ze slunce. Pokud jí má dostatek, akumuluje ji do baterie. Je-li baterie prázdná a nesvítí-li slunce, přepne se střídač a dům začne spotřebovávat energii ze sítě. Jakmile se situace změní, začne systém znovu využívat elektřinu z vlastního systému.

Výhody a nevýhody hybridních solárních systémů

Výhody
Nevýhody

Často kladené otázky

Rozdíl mezi ostrovním systémem (off-grid) a systémem na síti (on-grid) je především v tom, že off-grid není připojen k distribuční síti. Díky tomu získáte absolutní nezávislost v oblasti dodávek elektřiny. Oproti tomu on-grid je připojen k centrální distribuční síti a máte tak možnost prodávat přebytky elektřiny ze své fotovoltaiky.

Jaký systém zvolit? To záleží na několika faktorech. Musíte zohlednit především jednotlivé výhody a nevýhody všech systémů a vzít v úvahu požadovaný efekt FVE. Důležitým faktorem při rozhodování může být také pořizovací cena , jelikož systémy s bateriovým úložištěm vyjdou výrazně dráž. Pokud se nacházíte v místě, kde není přípojka k elektrické síti, můžete zvolit jedině ostrovní systém.

Samozřejmě, i fotovoltaická elektrárna připojená k distribuční síti může ukládat vyrobenou solární elektřinu skrze akumulátor. Ale je zapotřebí počítat s vyšší pořizovací cenou.

Nejpoužívanějším FV systémem je systém připojený na síť (On-Grig). Pořizovací cena je nižší, protože není zapotřebí bateriové úložiště a zároveň nabízí možnost prodávat přebytky elektřiny. Kromě toho můžete čerpat elektřinu ze sítě, když FVE zrovna nevyrábí.

Tip na další článek: Jak vybrat ostrovní systém >>

Na této stránce