Ochrana solárních panelů před bleskem a přepětím

Fotovoltaický systém je zapotřebí chránit před možnými údery blesku či indukovaným přepětím, aby se zabránilo poškození fotovoltaiky nebo elektroinstalace vašeho domu. Proč se spolehnout na hromosvod? Co je svodič přepětí a k čemu slouží? Tyto otázky si zodpovíme v následujících řádcích.

Proč a jak chránit solární panely?

Výrobci solárních panelů zaručují životnost přibližně 20 a 25 let bez většího technického opotřebení. Ale pokud na střechu svého domu instalujete tak citlivé zařízení jako je fotovoltaika, musíte dbát na to, aby byla dostatečně chráněna před přímými údery blesku a indukovanému přepětí. To přispěje k bezproblémovému fungování fotovoltaiky po celou dobu její životnosti.

 K přepětí může v elektrických instalacích docházet z několika důvodů:

  • Bleskový proud, který se šíří elektrickou distribuční sítí
  • Úder blesku do fotovoltaických panelů nebo v jejich blízkosti
  • Elektromagnetické pole způsobené bleskovou vlnou v blízkosti fotovoltaických zařízení

Pokud blesk udeří do vzdálenosti 400 m od vašeho domu, může dojít k přepětí v důsledku magnetických polí v elektroinstalaci. Bez potřebné ochrany může dojít ke značnému poškození fotovoltaických modulů, střídačů, baterie, kabelů, monitorovacího zařízení nebo elektroinstalace.

Jestliže dopadne přímo na váš dům, může způsobit požár a zničit přinejmenším část vašeho domu. Nicméně, solární panely nepřitahují blesky více než jiné součásti střešní konstrukce. Riziko úderu blesku do vašeho domu je tedy také malé, ať už s panely nebo bez nich. V souvislosti s tím je důležité také správné kotvení FVE panelů.

💡 Tip experta: Při řešení přepěťové a bleskové ochrany vaší fotovoltaické elektrárny se raději poraďte s revizním technikem, který se řídí hned několika normami, např. ČSN 33 2000-7-712 ed.2.

Vnější ochrana solárních panelů

Cílem instalace vnější ochrany proti blesku je ochránit konstrukci, v tomto případě fotovoltaické panely na střeše, před přímým úderem blesku. Pro efektivní ochranu je nezbytné instalovat hromosvodní systém. Důležité je, že solární panely by neměly být přímo propojeny se stávajícím systémem ochrany před bleskem (LPS).

Pro zachycení a bezpečné uzemnění bleskového úderu se obvykle používá jímací soustava, která se skládá z:

  1. Tyčová soustava: Tato soustava sestává z jímacích tyčí, které zachytávají blesky. Je vhodná pro menší budovy, jako jsou rodinné domy. Na rovinných plochách, například u průmyslových hal, se využívá mřížová soustava.

  2. Svodová soustava: Tato část spojuje tyčovou soustavu se zemí a bezpečně odvádí bleskový proud do země. Svody by měly být co nejkratší a pečlivě propojeny s vodivými částmi, aby nedocházelo k přeskakování blesků mezi kovovými částmi.

  3. Uzemňovací soustava: Zajišťuje rozptýlení bleskového proudu do země. Je důležité, aby byla správně navržena a sestavena z kvalitních materiálů, jelikož oprava této soustavy vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci.

Při instalaci je také důležité, aby byly části jímací soustavy umístěny minimálně 60 cm od fotovoltaických panelů.

Cena standardního hromosvodu pro rodinný dům se obvykle pohybuje mezi 15 000 a 30 000 Kč.

Přepěťová ochrana fotovoltaiky

Přepěťová ochrana v domech s fotovoltaickou elektrárnou musí být navržena tak, aby byla zajištěna maximální ochrana fotovoltaických článků a všech součástí, které do nich mohou být integrovány. Jako přepěťová ochrana pro domy s fotovoltaikou se používá takzvaný svodič.

Svodič přepětí chrání elektroinstalaci před nárazem blesku, který by vyvolal takové přepětí, že by vážně poškodil zasažené zařízení, protože na takové přepětí nebylo navrženo. I když jsou údery blesku do domů vzácné, protože hromosvody jsou na domech obvykle nainstalovány, jedná se o jev, který je třeba brát v úvahu. 

Při normálním napětí je svodič uzavřen a proud v síti za vodičem teče normálně. Když přepěťová ochrana detekuje výrazné přepětí, svodič se otevře a proud teče přímo do země. Svodič přepětí tedy funguje jako jakási bariéra, která umožňuje bleskovému proudu dosáhnout uzemnění. 

Cena svodiče přepětí se pohybuje od 2 500 do 6 000 Kč.

Co dělat, když po bouřce FVE přestane vyrábět elektřinu?

Pokud dojde k zasažení solárních panelů bleskem během bouřky, může to vést k dočasnému přerušení výroby elektřiny. Jako první krok je doporučeno zkontrolovat solární střídač, který může zobrazovat chybové hlášení, například v případě výpadku proudu. Dále je dobré zkontrolovat stav vašeho internetového routeru, jelikož některé monitorovací systémy vyžadují internetové připojení k poskytování aktuálních informací o výkonu systému.

Pokud ani opětovné zapnutí jističe neřeší problém, je možné, že došlo k poškození přepěťové ochrany. Pokud se vám nedaří fotovoltaický systém znovu spustit prostřednictvím těchto základních kroků, je nejlepší obrátit se na odborného servisního technika. V žádném případě se nepokoušejte provádět opravy na elektroinstalaci sami.

✏️ Zapište si: Fotovoltaickou elektrárnu je možné zahrnout například do pojištění nemovitosti, což je vhodné jako preventivní opatření pro případ, že by došlo k poškození fotovoltaiky úderem blesku. FVE je možné rovněž pojistit proti vandalství či krádeži.

Často kladené otázky

Ne, nemusíte. Pokud chcete provést preventivní opatření, můžete odpojit některé rizikové elektrické spotřebiče, jako je internetový router, pevný telefon nebo domácí spotřebiče. Oproti tomu solární panely ohroženy nejsou.

Stejně jako všechny prvky střešní konstrukce, mohou být i solární panely zasaženy bleskem. Nicméně, jejich přítomnost riziko nezvyšuje. Takže at už solární panely na střeše máte či nikoliv, blesk může do střechy udeřit náhodně. Instalací svodiče bleskových proudů uvnitř domu a hromosvodu venku můžete svůj dům trvale chránit.

Na této stránce